Obchodné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.ateliermaquillage.sk je obchodné spoločnosti Expert Consulting sk s.r.o. so sídlom: Bratislava, Martincekova 13 IČO: 47881631, IČ DPH : SK2120076761, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave oddiel B, vlozka 103931 adresa www.ateliermaquillage.sk

1. Úvodné ustanovenia Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti Expert Consulting sk s.r.o., so sídlom Bratislava, Martincekova 13, identifikačné číslo:47881631, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave oddiel B vlozka 103931 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.ateliermaquillage.sk , a to prostredníctvom webového rozhrania (dale jen "webové rozhranie obchodu"). Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), a zákonom O ochrane spotřebitele. Objednaním tovaru kupujúci ma potvrdením objednávky predávajúcim vzniká kúpna zmluva, ktorá sa riadi podľa týchto obchodných podmienok. e-Platba - Uzavretím kúpnej zmluvy dáva kupujúci predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich kontaktných údajov a to až ČAS jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu u stímto spracovaním. Kontaktné údaje, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní, slúžia výhradne pre našu potrebu a nie budo uposkytnuty iným subjektom s výnimkou spracovateľov platieb. Z nenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Tým však nie sú dotknu na práva a povinnosti vzniknuté podobu predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Zriadenie užívateľského účtu Ktorásariadi registrácia kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke www.ateliermaquillage.sk, Môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru. Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

3. Registrácia do užívateľského účtu (!) Pri registrácii a objednávke je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nie musí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu u hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softwarovéhovy bavenie tretích osôb.

4. Objednanie tovaru Webové rozhranie obchodu obsahuje tovaru určeného na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru, aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedené uv používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho"). Spotrebiteľ má právo zrušiť objednávku, teda odvolať svoj návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, bez akýchkoľvek sankcií až do okamihu odoslania tovaru. Túto skutočnosť je spotrebiteľ povinný predávajúcemu oznámim - mailom, alebo telefonicky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne alebo telefonicky). Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný prijať objednávku, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili svoje povinnosti v UCI predávajúcemu. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov nazdal Kupr objednanie tovaru.

 

5. Cena tovaru a Platobné podmienky Spoločne skupne cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške, ktoré sú už vyúčtované vopred. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 3dní od objednávky. Vprípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený Kamzík pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zestrany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu av elektronickej podobe na elektronickú adresu kupujúceho spolu s objednaným tovarom. Po podtverzhneni 100% platbe, predávajúci generuje objednávky bude zaslaný na adresu príjemcu. Preprava tovaru sa vykonáva raz týždenne zo skladu predávajúceho. Streda, deň odoslania. Poštovné do Českej republiky 48 hodín.

6. Odstúpenie od objednávky Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, ak dostal rozkaz, ktorý je odlišný od toho, čo bolo cformirovan na mieste, alebo v prípade, že je mechanické poškodenie. Ak sa mechanické poškodenie, môže kupujúci neprijme tovaru, a vrátiť ho späť kuriérom v deň doručení.V tomto prípade, že kupujúci podpíše akt návratu. Predávajúci, kupujúci vráti osobný účet kúpnej ceny do 14 dní. Odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu nemožno, ak bol tovar už čiastočne spotrebovaný.

7. Preprava a dodanie tovaru Dodávka sa vykonáva predávajúci na adresu příjemce.Kupující platia za prepravu.  Neprevezme kupujúci tovar pri dodaní, je spoločnosť Expert Consulting sk s.r.o. oprávnená požadovať poplatok (náhraduvy naložených nákladov spojených s objednávkou a to jednorazovo. V prípade takého konania spoločnosť Expert Consulting vyrozumie kupujúceho elektronicky alebo telefonicky na spôsob úhrady a výške nákladov spojených s neprevzatú objednávkou. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. Náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akých koľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že obal zásielky obsahujúce tovar bol neporušený. Dodanie tovaru Tovar sa zasiela prepravnou službou zo skladu na Slovenskom v stredu a v pondelok - podmienkou je objednávka prijatá. Spoločnost Expert Consulting s.k. s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednost za poškodenie alebo stratu tovara pri doprave. Tovar bude dopravený na dodaciu adresu, v prípade jej neuvedení, bude tovar dodaný na adresu sídla, resp. bydliska kupujúceho. Dodacia lehota. Obvyklá dodacia lehota je od 2 do 6 dní. Termín dodania sa počíta od dátumu uvedeného v záväznej objednávke. V prípade platby bankovým prevodom je termín dodania počítaný od prijatia platby. Pri tovare, ktorý nie je skladom, je tento termín s klientom dohodnutý zmluvne. Cena preprava a dodanie tovaru SLOVAKIA: 7 € CZECH REP: 7 € MAĎARSKO: 10 € SLOVENIA: 12,00 CHORVÁTSKO: 15,00 € BOSNA & HERCEGOVINA: 21,00 €

 

8. Zodpovednosť zavady, Záruka, Reklamácie Záruka užívaní tohto produktu je vyznačená na jednotku tovaru Predávajúci zodpovedá kupujúcemu zato, že predávaná věcjeveshodě Skupna zmluvou, najmä, že je bezchyb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predáva na vecami akosť a úžitkové vlastnosti objednávkou požadované. Predávajúcim popisované, úžitkové množstvo, mierenie bo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo prokterý sa vec obvykle používa. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho zavady, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, uplatňuje kupujúci u predávajúceho písomne, alebo osobne na adrese prevádzky. Informácie k reklamácii Záruka sa vzťahuje na tovar, zakúpený v eshope ateliermaquillage.cz a ktorého reklamácia je v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Tovar je možné reklamovať iba u predajcu Expert Consulting sk s.r.o, ukteré bol tovar zakúpený. Nezodpovedáme závady vzniknuté neodborným používaním, mechanickým poškodením a pod .. Tovar zasielajte na nižšie uvedenú adresu. Do zásielky priložte kópiu faktúry, prípadne identifikačné údaje, aby sme mohli v systéme dohľadať váš nákup. Ďalej uveďte dôvod reklamácie a tiež spôsob ako reklamáciu riešiť v prípade uznania (oprava, výmena, vrátenie peňazí) a samozrejme kontaktné údaje na vás. 

9. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Pre uzavretie zmluvy môžu byť použité prostriedky komunikácie na diaľku, ktoré umožňujú uzavrieť zmluvu bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán. Prostriedky komunikácie na diaľku sa rozumie najmä neadresovaný tlač, adresovaný tlač, typový list, reklama v tlači s objednávkovým formulárom, katalóg, telefón s (ľudskou) obsluhou, telefón bez (ľudskej) obsluhy (automatické telefónne zariadenie, audiotext), rozhlas, videotelefón ( telefón s obrazovkou), videotext (mikropočítač a televízna obrazovka), elektronická pošta, faxový prístroj, televízie (televízne nákup, teleshopping), verejná komunikačná sieť, napríklad internet. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením.

10. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je poskytovaná zákonom Slovenskoje republiku. O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov: meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností, na účely vedenia užívateľského účtu a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení kupujúcemu. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo. Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

 

11. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies Registrovaný kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho. 12. Doručovanie Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiace s objednávkou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa výberu odosielateľa). Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte. 13. Záverečné ustanovenia Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi slovenským právom.

* Všechny ceny v katalogu produktů jsou uvedeny z DPH